Návrh na plnenie kritérií

súbor na stiahnutie:

/files/obstaravanie/priloha-c.-1_navrh-na-plnenie-kriterii.docx

 

Návrh na plnenie kritérií

 

Obstarávateľ : MIKÁDO

 

Názov predmetu zákazky:Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie“

 

 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zákazky: Predmet zákazky:

Hodnota kritéria:

Kritérium : Celková cena predmetu zákazky v € : (uchádzač uvedie celkovú cenu predmetu zákazky, ak je uchádzač platcom DPH, uvedie celkovú cenu zákazky vrátane DPH)

 

 

Tento uchádzačom vyplnený návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. môže byť podpísaný osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.

 

Identifikačné údaje uchádzača

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

 

 

V .......................................dňa ........................................................

Prihlásenie