Výzva na predloženie ponuky

súbor na stiahnutie:

/files/obstaravanie/priloha-7_vyzva-na-predlozenie-ponuky-..docx

 

Výzva na predloženie ponuky

Mikádo, Pri potoku 12, 909 01 Skalica

Vec: Výzva na predloženie ponuky

MIKÁDO, ako ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie“

1. Identifikácia :
v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Sídlo: Skalica, 909 01, Pri potoku 12
Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Kubová
IČO: 45010072
DIČ: 2022343675
IČ DPH: --
Tel.: 0911 724 977
Fax:
E-mail: kubova@mikado-skalica.sk
Internetová stránka: www.mikado-skalica.sk
Bankové spojenie: SLSP ,a.s.Skalica
Číslo účtu.: SK38 0900 0000 0050 7772 4667
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Mária Kovačicová
4. Predmet obstarávania: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre Centrum sociálnych služieb MIKÁDO, Štvrte v jazernom poli Skalica. Navrhované centrum bude určené pre zdravotne telesne alebo mentálne postihnutých občanov. Bude sa tu nachádzať domov sociálnych služieb (DSS) s ambulantnou a pobytovou formou.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Projektová dokumentácia pre účely stavebného konania pre Centrum sociálnych služieb MIKÁDO. Občianske združenie Mikádo, Pri potoku 12, 909 01 Skalica, parcela 13642/125, k.ú. Skalica v zmysle výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 37 916,67 bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Občianske združenie Mikádo, Pri potoku 12, 909 01 Skalica, 13642/125, k.ú. Skalica, Zhotoviteľ vyhotoví dielo do 1.12.2018
Dielo odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v tlačenej a v  elektronickej forme v počte kusov:
tlačená forma - 6 x Projekt
elektronická forma - 2 x CD
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Zhotoviteľ vyhotoví dielo do 1.12.2018
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
12. Lehota na predloženie ponuky: 12.10.2018 do 15:00
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: najnižšia celková cena s DPH.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti: oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v závislosti od predmetu obstarávania. Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti predložením dokladu, ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v závislosti od predmetu obstarávania.

Jazyk cenovej ponuky:
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Preklady dokladov musia byť úradne opatrené okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.

Mena v cenovej ponuke:
Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.

Variantné riešenie sa nepovoľuje.

Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí mať písomnú - listinnú formu. Cenové ponuky je potrebné predložiť v 2 listinných vyhotoveniach: 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z obstarávania, 1 x kópia v listinnej podobe (postačuje neoverená kópia originálu ponuky).

Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpis a pečiatka; pečiatka ak je uchádzač povinný používať pečiatku). Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cena za predmet zákazky ( príloha č. 1_ Návrh na plnenie Kritéria).
Uchádzač na cenovej ponuke uvedie dátum vypracovania cenovej ponuky.
Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s označením Identifikačných údajov uchádzača, a s uvedením: „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie “
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky komplexne–komplexná cena za celý predmet obstarávania.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Vyhodnocuje sa cena vrátane DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.

Uchádzač predkladá :

vyplnená a podísaná Príloha č. 1 Návrh na plnenie Kritéria

vyplanená a podpísaná Príloha č.2 Návrh Zmluvy o dielo


c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

16. Otváranie ponúk: 15.10.2018 08:00 Premier Consulting EU s.r.o., Hadovská cesta 980, 945 01 Komárno
17. Postup pri otváraní ponúk: (otváranie ponúk je verejné, otvárania ponúk sa môžu zúčastniť len uchádzači, ktorí predložili cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: (Mgr. Mária Kovačicová, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, kovacicova@eurofondy.sk, tel: +421 35 7713585
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);
Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

 

S úctou,    Mária Kubová, PhDr.


Dátum: 4.10.2018


Prílohy:
Príloha č. 1– „Návrh na plnenie Kritéria
Príloha č. 2- „Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 3 –„ Projektová štúdia“

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie