Zmluva na projekt SP

súbor na stiahnutie:

/files/obstaravanie/priloha-c.-2_zmluva_projekt_sp_-mikado.doc

 

ZMLUVA O DIELO

 

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie akcie:

 

Centrum sociálnych služieb MIKÁDO“

uzatvorená podľa § 536 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

 

I.

  1. Zmluvné strany

 

  1. Objednávateľ: Mikádo, o.z.

Sídlo: Pri potoku 12, 909 01 Skalica

Zastúpený: PhDr. Mária Kubová

IČO: 45010072

DIČ: 2022343675

(ďalej len „Objednávateľ“)

 

  1. Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

 

Zapísaný: Slovenská komora architektov, autorizačné osvedčenie číslo: ................, ako autorizovaný architekt.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

 

II.

  1. Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s názvom: „Centrum sociálnych služieb MIKÁDO“

 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi a normami STN v rozsahu a v podobe vyplývajúcej z tejto Zmluvy.

 3. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie diela v zmysle ustanovení tejto Zmluvy zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

III.

  1. Čas a  podmienky plnenia

 1. Po obdržaní podkladov a informácií od Objednávateľa, Zhotoviteľ vyhotoví dielo do 1.12.2018

 2. Dielo odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v tlačenej a v  elektronickej forme v počte kusov:

 3. tlačená forma - 6 x Projekt

 4. elektronická forma - 2 x CD

 5. Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet diela v dojednanom termíne.

 

 1. IV.Cena diela a platobné podmienky

 1. Konečná cena je ............................- EUR vrátane DPH. V cene diela je zahrnuté právo objednávateľa na trvalé a neobmedzené užívanie diela a to vrátane prípadných práv majúcich povahu priemyselných, autorských alebo iných obdobných práv.

 2. Zmluvná cena ďalej zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia

 3. zmluvy vrátane doručenia diela objednávateľovi.

 4. Zhotoviteľ vystaví prvú faktúru po vydaní právoplatnosti „Územného rozhodnutia“ a druhú faktúru po dodaní diela, v dvoch origináloch so splatnosťou 14 dní odo dňa jejdoručenia.

V.Spolupôsobenie objednávateľa a  ďalšie podmienky zhotovenia

 1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom pri kompletizácii predmetu zmluvy, a to najmä odovzdať všetky podklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy,

 

VI.

Ďalšie dojednania

 1. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré zmluvnému partnerovi čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie povinností podľa zmluvy, je povinný o tom bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou (listom, faxom, elektronickou poštou) u zhotoviteľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa na ich použití trval.

 1. Pri nedodržaní termínu realizácie zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi

Zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny nedodaného diela za každý deň omeškania.

 

 1. V prípade omeškania objednávateľom s úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ

povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň

omeškania.

VII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

 2. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy a označia ich ako dôverné, neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

 4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

 5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom 2 rovnopisy obdrží objednávateľ diela a 1 rovnopis obdrží zhotoviteľ diela.

 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

 

 

.............................................. ..............................................

Objednávateľ Zhotoviteľ

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie